Zatrudnienie osób z neuroróżnorodnością ma pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną firmy. Przyczynia się do tworzenia otwartego, tolerancyjnego i przyjaznego środowiska pracy. Poznaj czym jest czym jest neuroróżnorodność.

Co to jest neuroróżnorodność?

Neuroróżnorodność to koncepcja, która uznaje naturalne zróżnicowanie ludzkich mózgów i sposobów przetwarzania informacji. Obejmuje ona różne warunki, takie jak m.in.: autyzm, ADHD, dysleksja czy dyspraksja, które wpływają na sposób, w jaki osoby z neurodywersyfikacją myślą, uczą się i komunikują się.

Korzyści z zatrudniania osób z neuroróżnorodnością

Zatrudnianie takich osób przynosi korzyści, takie jak różnorodność umiejętności i perspektyw, które wzbogacają zespoły i wpływają na innowacyjność oraz kreatywność. Firmy, które zatrudniają osoby z różdnorodnością mózgową, zyskują przewagę konkurencyjną, gdyż lepiej wykorzystują swój potencjał i stają się bardziej elastyczne.

Włączanie osób z neuroróżnorodnością do zespołu wzmacnia kulturę organizacyjną, promując akceptację, tolerancję i współpracę, co wpływa na pozytywne relacje między pracownikami. Ponadto, zatrudnianie osób z różnymi potrzebami pokazuje, że firma dba o swoich pracowników, co prowadzi do większego zaangażowania, lojalności i motywacji wśród wszystkich członków zespołu.

Dostosuj odpowiednie stanowisko

Osoby te mogą odnaleźć się w wielu zawodach, dzięki swoim unikalnym umiejętnościom i perspektywom. Oto kilka przykładów zawodów:

 1. Programowanie i analiza danych. Osoby z autyzmem często wykazują się wyjątkowym skupieniem i umiejętnością analizowania szczegółów. Te cechy mogą być niezwykle cenne w dziedzinach związanych z technologią informacyjną, takich jak programowanie, analiza danych czy rozwój oprogramowania.
 2. Projektowanie graficzne i sztuka. Niektóre osoby z neuroróżnorodnością mają znakomite zdolności wizualne. To sprawia, że świetnie odnajdują się w zawodach związanych z projektowaniem graficznym, animacją, fotografią czy malarstwem.
 3. Nauka i badania. Osoby z dysleksją mogą posiadać wyjątkowe umiejętności przestrzennego myślenia. To sprawia, że dobrze radzą sobie w naukach ścisłych, takich jak matematyka, fizyka czy inżynieria.
 4. Pisanie i redagowanie. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z czytaniem, ale często mają bardzo bogate słownictwo i doskonałe umiejętności pisania. Te umiejętności mogą być wykorzystane w zawodach związanych z redagowaniem, pisaniem artykułów czy tworzeniem treści.
 5. Edukacja. Osoby z zespołem Aspergera często wykazują się ogromną wiedzą w swojej dziedzinie zainteresowań. To sprawia, że mogą być doskonałymi nauczycielami, wykładowcami czy mentorami.
 6. Obsługa klienta. Osoby z ADHD mogą posiadać wysoką energię i świetne umiejętności komunikacyjne. To sprawia, że są dobrze przystosowane do pracy związanej z obsługą klienta, sprzedażą czy marketingiem.
 7. Organizacja i planowanie. Osoby z dyspraksją często opracowują własne strategie radzenia sobie z codziennymi sytuacjach. To może przekładać się na umiejętności organizacji i planowania, przydatne w zawodach związanych z zarządzaniem projektami czy logistyką.
Neuroróżnorodność: Przygotuj swoję firmę do zatrudnienia nowych talentów.
źródło: https://unsplash.com/

Warto pamiętać, że każda osoba z neurodywersyfikacją jest inna i posiada indywidualne mocne strony. Dlatego ważne jest, aby pracodawcy byli otwarci na różnorodność talentów. Powinni też dostosowywać środowisko pracy do potrzeb każdego pracownika, aby umożliwić im rozwijanie swojego potencjału zawodowego.

Wsparcie dla osób z neuroróżnorodnością w miejscu pracy

Aby skutecznie wspierać takie osoby w miejscu pracy, pracodawcy muszą być świadomi ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Pytania dotyczące „user DNA” pomagają pracodawcom lepiej zrozumieć, jak dostosować środowisko pracy dla pracowników z neuroróżnorodnością. Obejmuje to takie aspekty, jak preferowane metody komunikacji, obszary zainteresowań, odpowiedni sposób przekazywania informacji zwrotnej czy potrzeby dotyczące organizacji czasu pracy.

Dostosowanie środowiska pracy jest kluczowe dla ich efektywnego funkcjonowania i rozwoju zawodowego. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy: Dostosuj przestrzeń biurową, aby zminimalizować czynniki stresogenne, takie jak hałas, jaskrawe światło czy tłok. W miarę możliwości, stwórz ciche przestrzenie do pracy, które pozwolą na skupienie.
 • Elastyczność w planowaniu: Umożliwiaj elastyczne godziny pracy, które pozwolą pracownikom z neuroróżnorodnością wykorzystać swoje najbardziej produktywne momenty dnia.
 • Dostosowanie komunikacji: Dostosuj styl komunikacji do indywidualnych potrzeb pracowników. Używaj jasnych i prostych instrukcji oraz zadbaj o regularne spotkania i wsparcie.
 • Wsparcie technologiczne: Zapewnij odpowiednie narzędzia technologiczne, takie jak specjalistyczne oprogramowanie dla osób z dysleksją czy ADHD, które ułatwią im codzienną pracę.

Szkolenia dla pracodawców i personelu są niezwykle ważne, ponieważ pomagają zrozumieć specyfikę pracy z osobami z nuerodywersyfikacją oraz wskazują, jak dostosować środowisko pracy do ich potrzeb. Przykładem takich szkoleń są warsztaty związane z różnymi formami neuroróżnorodności, takimi jak autyzm, ADHD czy dysleksja.

Personel powinien rozwijać następujące kompetencje:

 • Empatia i zrozumienie: Zrozumienie potrzeb i oczekiwań osób z neuroróżnorodnością jest kluczowe dla tworzenia sprzyjającego środowiska pracy.
 • Komunikacja: Umiejętność dostosowania stylu komunikacji do potrzeb każdego pracownika pozwoli na lepsze zrozumienie i współpracę.
 • Elastyczność: Gotowość do zmiany podejścia, adaptacji planów i dostosowywania się do różnych sytuacji jest ważna w pracy z osobami o różnych potrzebach.
 • Wsparcie: Umiejętność udzielania wsparcia i zachęcania do wzajemnej pomocy w zespole przyczynia się do tworzenia atmosfery wzajemnego zrozumienia i akceptacji.

Więcej o User DNA

Wspieranie osób z neuroróżnorodnością wymaga zrozumienia ich unikalnych potrzeb. „User DNA” to koncepcja, która pomaga pracodawcom dostosować środowisko pracy, zadając kluczowe pytania:

 • Kim jestem? – Pozwala zrozumieć tożsamość pracownika i potrzebne wsparcie.
 • Jak komunikuję się? – Ujawnia preferencje komunikacyjne, kluczowe dla osób z trudnościami w komunikacji.
 • Co kocham w pracy? – Wskazuje obszary zainteresowań i mocne strony pracownika.
 • W jakich obszarach pracuję najlepiej? – Pomaga dopasować zadania do preferencji.
 • Jak przekazywać feedback? – Wyznacza sposób, w jaki pracownik chce otrzymywać informacje zwrotne.
 • Kiedy pracuję najlepiej? – Ułatwia dostosowanie harmonogramu pracy do indywidualnych potrzeb.
 • Co stanowi wyzwanie? – Informuje o potencjalnych trudnościach, na które pracodawca powinien zwrócić uwagę.
 • Czego potrzebuję, aby dobrze pracować? – Pomaga określić niezbędne środki, narzędzia i wsparcie.
 • Co jeszcze warto wiedzieć? – Daje możliwość podzielenia się dodatkowymi informacjami wpływającymi na pracę i doświadczenie zawodowe.

Pytania „User DNA” umożliwiają lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb pracowników, co prowadzi do efektywniejszego dostosowania środowiska pracy.

Inicjatywy promujące zatrudnienie osób z neuroróżnorodnością

W Polsce, jak i na całym świecie, istnieje wiele inicjatyw mających na celu promowanie zatrudnienia osób z neuroróżnorodnością oraz wspieranie środowiska pracy, które jest przyjazne dla osób z różnorodnymi potrzebami.

Fundacja Aktywizacja odgrywa kluczową rolę w promowaniu zatrudnienia osób z nuerodywersyfikacją w Polsce. Ta organizacja koncentruje się na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowywaniu środowiska pracy do ich potrzeb. Współpracują z pracodawcami, aby zrozumieć, jakie korzyści płyną z zatrudniania takich osób, a także oferują szkolenia i warsztaty dla pracowników i kierownictwa.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem (PSA) to kolejna organizacja, która angażuje się w promowanie zatrudnienia osób z neuroróżnorodnością. PSA nie tylko dąży do zwiększenia świadomości na temat autyzmu w społeczeństwie, ale także pomaga osobom z autyzmem w integracji zawodowej, oferując szkolenia, doradztwo i wsparcie. Projekty unijne, takie jak Europejski Fundusz Społeczny, również działają na rzecz włączenia osób z neuroróżnorodnością na rynek pracy. Dofinansowania z funduszy unijnych umożliwiają realizację programów szkoleniowych, praktyk zawodowych oraz wsparcia pracodawców w dostosowywaniu stanowisk pracy.

Wspólnie, te inicjatywy i organizacje przyczyniają się do tworzenia otwartego i przyjaznego środowiska pracy dla osób z nuerodywersyfikacją.

Teamtoolbox odpowiedzią na Twoje pytania

Pomimo postępów w zakresie włączania osób z neuroróżnorodnością na rynek pracy, wciąż istnieje wiele barier i wyzwań, z którymi osoby te muszą się mierzyć. Wiele firm nadal traktuje te osoby jako „innych” i nie jest w stanie dostosować swojego środowiska pracy do ich potrzeb, co utrudnia im zdobycie i utrzymanie pracy. Ponadto, często brakuje wiedzy i świadomości na temat różnorodności i potrzeb osób z nuerodywersyfikacją wśród pracodawców i pracowników.

Dlatego konieczne są dalsze działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z neuroróżnorodnością, takie jak kampanie informacyjne i edukacyjne oraz szkolenia dla pracodawców i personelu. Dzięki tam i naszej aplikacji Teamtoolbox sprawisz, że Twoja firma będzie idealnym miejsce pracy dla każdego. Skontaktuj się z nami i wybróbuj za darmo.